Διδακτορικά – Μεταπτυχιακά

Διδακτορικά – Μεταπτυχιακά

Διδακτορικές διατριβές: περισσότερες από 300

(σε διαφορετικές φάσεις εξέλιξης: υπό εκπόνηση, υπό συγγραφή ή ολοκληρωµένες, Ιούνιος 2017)
Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης, «Χαροκοπείου», Τιµισοάρα Ρουµανίας.

Μεταπτυχιακά προγράμματα (σπουδές επιπέδου master): 39

• Ένα (1) µε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου της Πάτρας
• 32 µε τη Β΄ Χειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής του «Δηµοκριτείου» Πανεπιστηµίου Θράκης
• Δύο (2) µε το Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Δύο (2) µε το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Ένα (1) µε το Imperial College, Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο
• Ένα (1) με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωµατικές εργασίες: επτά (7)

• Τέσσερις (4) µε το Τµήµα Επιστήµης Υλικών του Πανεπιστηµίου Πατρών
• Μία (1) µε το Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Μία (1) µε το Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας / Διατροφής, «Χαροκοπείου» Πανεπιστηµίου
• Μία (1) µε το Φαρµακευτικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών