Εκπαιδευτικά Προγράµµατα

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα

Περισσότερα από 850 σεμινάρια

Σεπτέμβριος 2017

Ενδεικτικοί τίτλοι:
• Advanced Pediatric Life Support ( > 700 ιατρών)
• Definitive Surgical Trauma Course ( > 300 ιατρών)
• Λαπαροσκοπική Χειρουργική µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
• Σεµινάρια Ουρολογίας, Γυναικολογίας, ΩΡΛ, Ορθοπαιδικής, Πλαστικής και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων,µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς
• Σεµινάρια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής για Γενικούς Χειρουργούς µε την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
• Βασικές Χειρουργικές Τεχνικές µε το Royal College of Surgeon
• Βασικά και Προχωρηµένα Σεµινάρια Μικροχειρουργικής
• Ελεύθεροι και µεταφερόµενοι κρηµνοί
• Διεθνές σεµινάριο κρηµνών µε έµφαση στην χειρουργική των άκρων
• Γαστρεντερολογικά – ενδοσκοπικά σεµινάρια
• Σεµινάρια ελάχιστα επεµβατικής χειρουργικής και NOTES
• Κτηνιατρικά σεµινάρια
• Σεµινάρια Ζώων Εργαστηρίου
• Σεµινάρια Πειραµατικής Βιοϊατρικής Έρευνας
• Σεµινάρια µε Εταιρείες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού