Αντικείμενο - Στόχοι

Αντικείμενο – Στόχοι

Έρευνα βιοϊατρική και φαρµακευτική

Επιστηµονικές Συνεργασίες µε Kλινικές και Εργαστήρια των Eλληνικών Πανεπιστηµίων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και του Ιδιωτικού Νοσηλευτικού τοµέα, που αφορούν σε πρωτότυπες ερευνητικές ιδέες.
Διεθνείς Ερευνητικές Συνεργασίες.
Πειραµατικά Προγράµµατα της ELPEN µε τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς.
Προκλινική (in vivo) Πειραµατική Ερευνα σε νέα µόρια όπου η ΕLPEN διατηρεί αποκλειστικά δικαιώµατα:

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της ΕLPEN επικεντρώνεται σε ασθένειες που σχετίζονται µε το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, τη Φλεγµονή, το Αναπνευστικό και την Καρδιολογία. Το Kέντρο είναι πλήρως εξοπλισµένο για την υλοποίηση προκλινικών µελετών σε δοκιµαστικά µόρια που αφορούν στις παραπάνω κατηγορίες. Ιδιαίτερα στον τοµέα της Καρδιολογίας και σε συνεργασία µε άλλους φορείς, αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουσες υποδοµές για τη φαρµακολογική µελέτη της δράσης των µορφολινικών παραγώγων στην αθηρωµάτωση. Οι µελέτες πραγµατοποιήθηκαν σε πειραµατικά ζωϊκά πρότυπα, ενώ τα αποτελέσµατα έχουν ήδη δηµοσιευτεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά.