Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση ειδικευµένων και ειδικευόµενων ιατρών και άλλων επιστηµόνων µε θεσµοθετηµένα Πανελλήνια και Διεθνή Σεµινάρια επιστηµονικών φορέων κύρους και µε την ανάλογη οργάνωση (CME και πιστοποίηση).

Επιστηµονική Ενηµέρωση σε Φορείς (Πανεπιστήµια, Κλινικές, Εργαστήρια, Προ- και Μετα-πτυχιακούς φοιτητές), ιατρούς και σε άλλους επιστήµονες για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες της ΕLPEN και τη λειτουργία του Κέντρου.