Οργάνωση

Οργάνωση

• Το Ερευνητικό και Πειραµατικό Κέντρο της ELPEN είναι οργανωµένο βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας σε εναρµόνιση µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή (Directive 63/2010 – ΠΔ 56/ 2013) καθώς και µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες µεγάλων διεθνών οργανισµών, όπως της Association for the Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC Int.) και της Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). • Πέραν όλων αυτών, τηρούνται οι αρχές της συλλογικότητας, της δηµοκρατικότητας, της ατοµικής υπευθυνότητας και του διαρκούς εσωτερικού ελέγχου σ΄ όλα τα επίπεδα. Η συνεχής καταγραφή και ενηµέρωση των θεµάτων, βοηθούν στην περαιτέρω βελτίωση και στην αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας.